Regulamin konkursu “Kolory jesieni z marką SOSU by Suzanne Jackson”

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Kolory jesieni z marką SOSU by Suzanne Jackson” i jest zwany dalej “Konkursem”.

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Konkursu jest F.H. Kosmyk S.C. Janusz Klimczak Piotr Klimczak 32-002 Węgrzce Wielkie,Węgrzce Wielkie 481, NIP:7352844752, zwana dalej „Organizatorem“.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest F.H. Kosmyk S.C. Janusz Klimczak Piotr Klimczak 32-002 Węgrzce Wielkie,Węgrzce Wielkie 481, NIP:7352844752 zwana dalej „Fundatorem“

5. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin na wniesienie odwołania wynosi 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści, jak również z akceptacją regulaminu portalu społecznościowego Facebook.

7. Konkurs trwa od 08.10.2018 od godziny 13:30 do 20.10.2018 do godziny 23:59:59 czasu polskiego. Wyniki zostaną opublikowane 23.10.2018 na stronie https://www.facebook.com/kosmykpl

8. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej trzynastego roku życia jest zabronione.

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz dokończenie zdania: Makijaż, który poprawia mi humor jesienią to… . Szczegóły zadania konkursowego zostaną określone w poście konkursowym zamieszczonym na profilu Kosmyk w serwisie społecznościowym Facebook.

10. Odpowiedzi konkursowe należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Kosmyk w czasie trwania Konkursu.

11. Komisja Konkursowa w swojej ocenie uwzględni kreatywność i zgodność tematu z konkursem.

12. Komisja Konkursowa wybierze 1 najbardziej interesującą odpowiedź.

13. Nagrodą w Konkursie jest paleta SOSU by Suzanne Jackosn Hot Fire widoczna na grafice konkursowej, o wartości detalicznej około 132 zł. Jeden uczestnik może wygrać 1 nagrodę. Nagrody nie podlegają wymianie.

14. Nagrody będzie można odebrać w dowolnie wybranej Drogerii Kosmyk a adresy drogerii znajdują się na stronie https://www.kosmyk.com.pl/nasze-sklep

15. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

16. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.